Eesti Kunstiakadeemia pressiteade
6. juunil, 2012

Tallinnas

Eesti Kunstiakadeemia nõukogu otsustas korraldada avaliku päringu uue õppehoone ehituseks sobiva alternatiivse krundi või rekonstrueeritava hoonestu asukoha väljaselgitamiseks. Avalik küsimine kuulutati välja teisipäeval, 5. juunil.

Võrreldes 2006–2008 aastatega on majandusolukord ja kinnisvaraturg oluliselt muutunud, samuti on uue õppehoone rajamise protsessis toimunud mitmeid pöördeid, mis kohustavad uuesti analüüsima kõiki võimalusi. Avaliku küsimise eesmärk on ennekõike hankida informatsiooni Tallinnas asuvate kinnistute kohta, et võrrelda neid EKA uue õppehoone Tartu mnt 1 kinnistu ja projektiga ning langetada seejärel informeeritud otsus.

Viimastel kuudel on EKAle saadetud mitmeid pakkumisi alternatiivsete asukohtade kohta, kuid andmed ei ole võrreldavad, sest sisaldavad väga erinevat infot ja parameetreid. Seetõttu palub EKA juhtkond kõigil huvilistel ja pakkujatel esitada andmed võrreldaval moel, EKA esitatud parameetrite alusel.

Teade edastatakse kõigile senistele pakkujatele ning on avaldatud EKA uue maja lehel aadressil www.artun.ee/maja . Kogu informatsiooni saamiseks on vajalik registreerumine sama veebilehe vormi kaudu.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 26. juuni, 2012.

Teate edastas

Solveig Jahnke
Avalike suhete juht
Eesti Kunstiakadeemia
Estonia pst 7/Teatri väljak 1
Tallinn 10143
Tel +372 6 267 111
Mob +372 56 26 4949

Avalik küsimine Eesti Kunstiakadeemia uue õppehoone ehituseks sobiva alternatiivse krundi või rekonstrueeritava hoonestu asukoha väljaselgitamiseks

Uue õppehoone rajamise muutunud aja- ja finantskavade tingimustes soovib Eesti Kunstiakadeemia saada informatsiooni kõigi võimalike tulevase õppehoone jaoks sobivate alternatiivsete asukohtade (õppehoone ehituseks sobiv krunt või rekonstrueeritav hoonestu) kohta Tallinna linnas. Sellel ja üksnes sellel eesmärgil avaldatakse käesolev päring. Juhul, kui selgub, et on olemas võimalikke – senisest projekti asukohast (Tartu mnt 1) ilmselgelt ja oluliselt paremaid asukohti, millele õppehoone rajamine on otstarbekaim nii majanduslikult kui ka muus mõttes (sealhulgas, kuid mitte üksnes, senise projekti ja selle realiseerimiseks tehtud jõupingutustega võrreldes), on EKA valmis kaaluma uue õppehoone rajamist alternatiivses asukohas Tallinnas.

Käesoleva küsimise sisuks ja eesmärgiks on avaldada päring, millele antavate vastuste põhjal soovib EKA teada saada (välja selgitada), kas Tallinna linnas on olemas ülaltoodud tingimustele vastavaid asukohti EKA uue õppehoone ehituseks. Käesoleva küsimise puhul ei ole mitte mingil juhul ega tingimusel tegemist võlaõiguses sätestatud konkursiga, tasu lubamisega ega mistahes muu pakkumusega lepingu sõlmimiseks ja EKA ei seo ennast küsimist läbi viies kohustusega sõlmida lepingut ühegi käesolevale küsimisele vastajaga ega mistahes pakkujaga. Käesoleva küsimise puhul ei ole mitte mingil juhul ega tingimusel tegemist ka riigihanke, konkursi ega mistahes muu riigihangete seaduses sätestatud väljakuulutamisega ja ühelgi küsimisele vastajal ei ole õigust eeldada riigihangete seadusega reguleeritud õigussuhete tekkimist ega esitada nõudeid ega avaldusi riigihangete seadusele tuginedes. Ühelgi küsimisele vastajal ega muul isikul ei ole õigust esitada EKA-le mistahes nõudeid seoses küsimise avaldamisega, sellele vastamisega või sellele järgnenud muu suhtlusega. Samuti ei ole ühelgi küsimisele vastanul ega muul isikul õigust vaidlustada EKA otsustusi ja samme või nende tegemata jätmist seoses käesoleva küsimisega, sellele vastamisega vms. Küsimine avaldadakse vaid EKA uuele õppehoonele sobivate võimalike asukohtade kohta informatsiooni saamiseks ja kaardistamiseks. Küsimise avaldamine ja sellele vastamine on seotud vaid informatsiooni hankimisega EKA poolt ja selle vabal tahtel ja omal riisikol andmisega küsimisele vastajate poolt. EKA ei maksa ühelegi küsimisele vastajale ega muule isikule tasu küsitud informatsiooni andmise, vastuse koostamise ja mistahes muu sellega seotud tegevuse eest ega hüvita mitte kellelegi mitte mingil juhul ka informatsiooni andmise, küsimisele vastamise ja võimaliku hilisema suhtlemisega seoses tehtud kulutusi.

Täna on uue õppehoone planeerimisel kaks võimalikku varianti – kas kogu ruumiprogramm koos või suured ja tehnoloogiamahukad töökojad eraldi muus asukohas.

Küsimisele võivad vastata ja küsitud informatsiooni esitada kõik era- või juriidilised isikud, kelle omanduses või valduses on allpooltoodud tingimustele vastavat kinnisvara ning õigus sooritada sellega kirjeldatud nõuetele ja eesmärgile vastavaid tehinguid.

Juhime tähelepanu, et kõik nõutavad kriteeriumid, ka subjektiivsed, mõjutavad alternatiivse asukoha hindamist, seega ei mõjuta EKA arvamust ainult võimalik maksumus. Samuti juhime tähelepanu, et EKA omanduses on kinnistu Tartu mnt 1, millele on koostatud 2007. aasta arhitektuurikonkursi põhjal EKA uue õppehoone projekt ning väljastatud ka tingimustega ehitusluba, ja EKA on teinud märkimisväärseid jõupingutusi selle projekti realiseerimiseks. Seega kõik võimalikud asukohad ja nendele õppehoone rajamise eeldatav maksumus seatakse võrdlusesse Tartu mnt 1 asukoha ja selle projektiga.