Eesti Kunstiakadeemia on pidanud Ester Palmiga läbirääkimisi ligi 3 aastat, pakkudes erinevaid hüvitisi ebamugavuste ja otsese päikesekiirguse vähenemise eest. Ester Palm pole paraku taganenud oma ainsast nõudest maja nihutada 25 meetrit Kaubamaja poole või teisest nõudest ehitada vana planeeringu järgi, mille alusel peaks EKA hoone paiknema tema hoone otsaseina vastas, kattes kinni eluruumide ja vannitubade aknad. Need on kaks vastuolulist nõuet. Viimasel kohtumise selgitas ta, et peamine mure on ehitustegevuse tagajärjel tekkivad võimalikud maja kahjustused ja insolatsiooniküsimus on teisejärguline. Peamist muret on võimalik maandada, võttes kasutusele õiged ehitustehnoloogiad. Insolatsiooniküsimuse ehk otsese päikesekiirguse vähenemise saame lahendada vaid hüvitise tasumisega.

Kolme aasta jooksul pole olnud võimalik kokkuleppele jõuda ning Eesti Kunstiakadeemia riskid kaotada EL rahastus, jätta ülikool ilma hoonestuseta on kaalukamad, kui naabri tõsine, kuid lahendatav mure ehitusaegsete ebamugavuste pärast. Need ebamugavused oleks vältimatud ka igasuguse muu ehitustegevuse puhul, kui ehitajaks poleks EKA. Südalinna krunt ei jää tühjalt seisma, see on ju selge.

 

Taustainfo

Eesti Kunstiakadeemia alustas Tartu mnt 7 ja Gonsiori 8 hoonetes elavate naabritega läbirääkimisi 2008.a. mais, so on ligi kolm aastat tagasi. Ajakirjanduses esinenud väited – justkui oleks neid läbirääkimisi alustatud alles viimaste kuude jooksul – on valed ja eksitavad.

Insolatsiooni tingimuste talumise ja reaalservituudi seadmise kokkulepped oli vaja sõlmida 9 naabermaja elanikuga. Tänaseks on sõlmitud lepingud 8 naabriga, kuid paraku pole saavutatud mõistmist ja kompromissi ühe naabriga, so Ester Palm, kellele kuulub Tartu mnt 7 eestiaegne kinnistu. Tema hoone kahes korteris (Tartu mnt 7 // Kivisilla 4 korterid 14 ja 15) väheneb otsene päikesekiirgus alla soovitusliku tervisekaitse normi ühes korteris 1,17 tunnile ja teises korteris 1,30 tunnile.

Läbirääkimised Ester Palmiga

EKA on teinud omaltpoolt arvestatavaid püüdlusi, et Ester Palmiga saavutada kokkulepe ja jõuda kompromisslahenduseni.

Oleme proua Palmi või tema esindajatega kohtunud kaksteist (12) korda, lisaks korduvad telefonivestlused rektor Signe Kivi ja Ester Palmi vahel. Kohtumised on olnud sisukad ja arutelud ning vastastikused selgitused põhjalikud.

Eesti Kunstiakadeemia on saatnud pakkumisi ja ettepanekuid sisaldavaid kirju kümnel (10) korral. Lisaks on pr. Palmi või tema esindajatega kohtunud nii Kesklinna valitsuse juht M. Korb kui ka HTM esindajad ligi 6 korda.

Kohtumistel ja kirjateel on Ester Palmile pakutud järgmist:

a) Eesti Kunstiakadeemia on valmis omal kulul renoveerima E. Palmi Tartu mnt 7 kinnistu otsaseina, sh toestama selle konstruktsioone, et hoonet kindlustada ning krohvima ja värvima ning teostama sellega kaasnevad fassaaditööd. Nende töödega on EKA valmis koheselt alustama.

b) rahalist hüvitist insolatsiooniservituutide seadmise eest märkimisväärsetes summades, arvestades turuhindu

c) Et tagada E. Palmile kindlustunne juhuks, kui naaberhoonel tekivad EKA uue õppehoone ehitustööde käigus ja sellele järgneva kahe aasta jooksul praod või muud ehitustegevusest tingitud kahjud, on EKA valmis kandma panka deposiidi, mis garanteerib kahjude nimetatud kompenseerimise ja sõlmib ehitusperioodiks kahjukindlustuslepingu.

d) EKA pakub parkimiskohti uue hoone maa-alustel korrustel, mis on turvaline ja hea paik

E. Palmi üürnikele ja nende klientide sõidukite parkimiseks

e) Katuseakende rajamist

f) Fassaadi ja siseõue korrastamist, renoveerimist

g) Otsaseina rõdude rajamist jt arhitektuurseid lahendusi.

h) Korterite väljaostmist turuhinnaga

Paraku pole naaber esitanud ühtegi konkreetset soovi või kompromisslahendust omaltpoolt, peale maja nihutamise 25 meetrit Gonsiori-Laikmaa ristmiku suunas. Sellega pole aga nõus linnavalitsus, sest plaan ei sobi Tallinna linnaruumi üldkavaga. Tulevikus soovitakse antud ristmikul muuta liikluskorraldust selliselt, et autoliiklus suunatakse maa alla ja jalakäijad liiguvad ristmikul tänavatasapinnal, kuhu Kunstiakadeemia uue hoone projekt näeb ette avalikku linnaväljakut, mis moodustab Viru keskuse avaliku alaga ühe tervikliku linnaruumi.

Maja nihutamine ja madalamaks projekteerimine eeldaks uue planeeringumenetluse läbiviimist ja suurt aja- ja rahalise ressursi kulu (ca 1,5-2 aastat), mida avalik-õigusliku ülikoolina me lubada ei saa. Üliõpilased vajavad kvaliteetse õppe läbiviimiseks kaasaegsetele nõuetele vastavat hoonet. See on Eesti riigile strateegiliselt oluline, et olla maailmas konkurentsivõimeline riik.

Ester Palm on ise kinnitanud 30. jaanuari 2012 nõupidamisel, et talle sundvalduse seadmine sobib, et sellega vabaneb ta vastutusest üürnike ees. Ester Palm ei ela hetkel oma lapsepõlvekodus, seega õigust kodu puutumatusele ei riivata. Üheks üürnikuks fotostuudio, kus aknad on valguse eest kinni kaetud. Detailplaneering võimaldab Ester Palmile läbirääkimiste ruumi üksnes insolatsiooni ehk valgustingimuste küsimuses. Palmi nõudmised väljuvad aga insolatsiooniprobleemi lahendamise raamest, on seni olnud vastuolulised ja selge pole, milliseid õigusi ta üritab kaitsta ja millist eesmärki saavutada. Põhiseadus keelab oma õigusi kuritarvitada.

Maja nihutamine ei ole ka arhitektuuriliselt ja tervikliku linnaruumi seisukohalt otstarbekas ja hea. Südalinn, kus meie krunt paikneb, on linna üldplaneeringus planeeritud Maakri kõrghoonete alaks. Sinna rajatakse kõrghoone, sõltumata sellest, kuidas laheneb EKA olukord.